Sem2 2017 2018 MSc v5 Page 1Sem2 2017 2018 MSc v5 Page 2